park u sídliště - část přírodní

typ dokumentace: studie, diplomová práce

místo: Hradec Králové

rozloha: 6,7 ha

rok zpracování: 2014

zpracovatel: Ing. Pavlína Kerhartová

koncept:

Základní koncept přírodní části parku vychází z informací získaných provedením dotazníkové průzkumu u obyvatel blízkého okolí, kteří plochu navštěvují. Z dotazování vyšlo několik základních bodů, se kterými bylo v návrhu pracováno:

1) zájem o ponechání přírodního charakteru prostředí

2) potřeba mobiliáře, který v současné době zcela chybí

3) potřeba herních prvků či dalších možností vyžití

4) zájem o úpravu v současné době nelákavé podoby potoka a vodních ploch.

Návrh parku vychází z přírodní dispozice, kterou řešená plocha zeleně v současné době nabízí. Ve své podstatě ji pouze kultivuje a doplňuje o prvky, které zajistí její pobytovou atraktivitu. 

Provozně byly vyřešeny komunikace v parku, které se dělí na obvodové a vnitřní, jež jsou vzájemně v několika bodech propojovány. V závislosti na typu provozu je upravován i jejich povrchový materiál. 

Vegetační prvky jsou kultivovány probírkami nebo arboristickými zásahy pro zajištění bezpečnosti, ale i značnými výsadbami, které mají za úkol podpořit přírodní charakter výsadeb, případně doplnit alej podél obvodové komunikace, která navazuje na alej  v části parku v těsné blízkosti sídliště.

Největší vodní plocha v řešeném území byla tvarově ponechána v původním stavu, ale byla doplněna komunikací podél břehu, na kterou navazují pobytová mola s mobiliářem. Menší vodní plocha, kterou protéká potok, byla rozdělena na několik rybníčků, které jsou doplněné tůněmi v blízkém  okolí. Mezi rybníčky je návštěníkům umožněno procházet přes dřevěný můstek. Návštěvník parku se zde ocitá v ryze přírodním prostředí, kde může pozorovat běžně se vyskytující rostliny, obojživelníky, hmyz i vodní ptactvo, kteří mohou být další atraktivitou. Břehy potoka jsou navrženy k revitalizaci v přírodním duchu - porostlé vegetací.

V neposlední řadě byly pro park navrženy autorské herní prvky, díky nimž mohou uživatelé svým přičiněním park navrženým způsobem měnit  a díky tomu si k němu vybudovat osobitý vztah. 

 

zpět

Nahoru

atelier zahradní a krajinářské architektury